• تعداد کل شرکتهای متقاضی

    ۱,۱۹۲
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

    ۳,۴۴۳
  • میانگین درصد رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی

    ۸۱