• تعداد کل شرکتهای متقاضی

    ۱,۰۶۱
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

    ۳,۰۴۱
  • میانگین درصد رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی

    ۷۹