• تعداد کل شرکتهای متقاضی

    ۱,۱۳۵
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

    ۳,۳۰۸
  • میانگین درصد رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی

    ۸۰