star۰.۰۰

مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران

لیست خدمات ارائه شده
عنوان خدمتموضوع خدمتزمینه های تخصصی
حمایت از حضور در دوره‌های آموزشی آزاد
دوره های کوتاه مدت و بلند مدت مدیریتی کسب و کار
آیین نگارش و مکاتبات اداری- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تهیه و تنظیم صورتهای مالی و یادداشتهای همراه- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مهارتهای فن مذاکره در قراردادهای داخلی و بین المللی- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
حسابرسی داخلی و عملیاتی- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین ( SUPPLY Chain Management )- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
برنامـه ریزی و کـنترل تولیـد- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
طراحی و بهینه سازی سیستم نگهداری و تعمیر PM (پیشرفته)- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
قـوانین کار و تأمیـن اجتماعـی- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
نکات کلیدی در ایجاد انگیزش و توانمندی کارکنان- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
اصول سرپرستی- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
ارزیابی و مدیریت عملکرد کارکنان- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
اصول خبرنویسی در روابط عمومی- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مدیریت خرید و سفارشات خارجی- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مدیریت ارتباط با مشتری و اندازه گیری رضایت مشتری (CRM&CSM)- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
مهندسی انبارها- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
حسابداری انبار- مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
اصول تدارکات و خریدهای داخلی ( تخصصی) (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)
مدیریت ارتباط با تامین کنندگان (SRM) (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)
قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالا (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)
اصـول و فنـون مذاکـرات تجـاری (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)
قانون مالیات بر ارزش افزوده و معاملات فصلی (مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران)