گزارش 95
filereader.php?p1=main_f06432b03b7f02c6f                                                     filereader.php?p1=main_88034565d3740aa76


کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری


گزارش عملکرد سال 1395

در سال 1395 به مانند سال 1394 خدمات کریدور توسعه صادرات و تبادل فناوری به شرکت های دانش بنیان ارائه شد. در سال 95 تغییرات و اصلاحاتی در ارائه خدمات و حمایت های معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در جهت حمایت بهینه و موثر به وجود آمد. از مهمترین تغییرات به وجود آمده، ارائه خدمات ارزیابی آمادگی صادرات شرکت های دانش بنیان متقاضی بود که با بررسی نقاط ضعف و قوت شرکت ها، خدمات در راستای رشد بهتر و آماده شدن جهت ورود به بازارهای جهانی به شرکت های دانش بنیان ارائه شد. در جدول زیر تعداد خدمات ارائه شده و تعداد شرکت های مورد حمایت کریدور توسعه صادرات مشخص شده است. 53% افزایش در تعداد خدمات درخواستی و 241% افزایش در ارائه خدمات نشان از رشد سریعتر کریدور در ارائه خدمات نسبت به تقاضای خدمات از سوی شرکت های دانش بنیان را دارد.


filereader.php?p1=main_c4ca4238a0b923820