اعزام هیات تجاری به نمایشگاه صنعت ساختمان عمان
سازمان توسعه تجارت ایران نسبت به اعزام هیات تجاری - بازاریابی به نمایشگاه صنعت ساختمان عمان در تاریخ 20 تا 24 اسفندماه اقدام  می نماید.

کسب اطلاعات بیشتر: www.expomsr.ir

دبیرخانه هیات تجاری: 
مسئول هماهنگی شرکت راه ابریشم دریایی: خانم اسکندری
تلفن: 27697777
فکس: 22778706
تلگرام: 09330066036

مسئول هماهنگی سازمان توسعه تجارت: خانم میرشریفی
تلفن: 22662556
فکس: 22662518