• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۹۷۶
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۶,۴۸۴
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۰