• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۲,۰۲۰
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۶,۴۷۹
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۰