• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۹۳۰
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۶,۳۳۰
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۱