• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۶۱۶
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۵,۲۱۸
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۱