• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۶۰۷
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۵,۱۴۹
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۱