• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۵۹۷
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۵,۰۵۳
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۱