• تعداد کل شرکتهای متقاضی

    ۱,۴۲۵
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

    ۴,۲۴۰
  • میانگین درصد رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی

    ۸۰