• تعداد کل شرکتهای متقاضی

    ۱,۴۸۵
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

    ۴,۶۱۰
  • میانگین درصد رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی

    ۸۰