• تعداد کل شرکتهای متقاضی

    ۱,۲۹۵
  • تعداد کل خدمات ارائه شده

    ۳,۸۲۷
  • میانگین درصد رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی

    ۷۸