• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۷۰۲
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۵,۳۴۷
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۲