• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۶۲۲
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۵,۲۴۵
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۱