• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۵۷۶
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۴,۹۸۰
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۰