• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۱,۷۷۱
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۵,۶۲۷
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۱