• تعداد شرکتهای متقاضی

    ۲,۰۰۶
  • تعداد خدمات ارائه شده

    ۶,۴۴۲
  • میانگین رضایتمندی متقاضیان بر اساس فرمهای نظرسنجی (درصد)

    ۸۰