آشنایی با حمایت ها و خدمات مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان با حضور معاون مرکز شرکت ها و موسسات دانش بنیان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۱۰۰
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هزینه ۰
مدرس دوره
وضعیت دوره برگزار شد