نشست آشنایی با مسائل و قوانین بیمه تامین اجتماعی - شیراز

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۸۰
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
هزینه ۰
مدرس دوره
وضعیت دوره برگزار شد