نشست آشنایی با تنظیم حقوقی و تخصصی قراردادها در شیراز

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
هزینه ۰
مدرس دوره
وضعیت دوره برگزار شد