نشست آشنایی با اصول و فنون مذاکرات تجاری در شیراز

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۴
ظرفیت ۶۰
محل برگزاری شیراز، پارک علم و فناوری فارس
هزینه ۰
مدرس دوره
وضعیت دوره برگزار شد