نشست رونمایی از خدمت قیمت گذاری سهام و ارزشگذاری دانش فنی شرکت های دانش بنیان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۹۰
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هزینه ۰
مدرس دوره جناب آقای مرشدی معاون مدیر کل دفتر تامین مالی و سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری *جناب آقای دکتر قاسمی *جناب آقای دکتر رفیعی از کارگزاران ارزش گذاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری