نشست معرفی مجموعه حمایت های توانمندسازی برای شرکت های دانش بنیان

دوره آموزشی
مدت زمان دوره ۳
ظرفیت ۷۷
محل برگزاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
هزینه ۰
مدرس دوره نماینده مرکز شرکت های دانش بنیان و صندوق نوآوری و شکوفایی
وضعیت دوره برگزار شد