مرکز تجارت کنیا

تعداد موضوعات خدمت : ۴
ارائه خدمات تجاری از قبیل اختصاص دفتر کار، فضای کار اشتراکی، سالن سمینار، شوروم دائمی و بازاریابی محصولات و اعزام هیات تجاری